Poprzednie edycje
IX edycjaVIII edycjaVII edycjaVI edycjaV edycjaIV edycjaIII edycjaII edycjaXII edycjaXI edycjaX edycjaI edycja

KONKURS KOMPOZYTORSKI

Jednym z szczególnych punktów programu Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic jest Konkurs kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego. Konkurs odbywa się co dwa lata a idea jego stworzenia dla młodych kompozytorów znalazła poparcie profesora Krzysztofa Pendereckiego.

To powodujące duże zainteresowanie i poruszenie w środowisku kompozytorskim wydarzenie jest rezultatem inicjatywy dyrekcji Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

Kompozycje oceniane są przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. W poprzednich edycjach funkcje jurorów sprawowali: prof. Krzysztof Meyer, prof. Stanisław Moryto, Tadeusz Wielecki, Mikołaj Górecki, prof. Krzysztof Olczak, prof. Marian Borkowski, prof. Eugeniusz Knapik, dr Daniel Cichy, prof. Paweł Łukaszewski.

Mając przeświadczenie o konieczności wprowadzania powstającej dziś muzyki do szerokiego obiegu kultury oraz wspierania młodych talentów, tworzymy przestrzeń dla debiutujących kompozytorów. Konkurs daje szansę na to aby ich twórczość zabrzmiała w trakcie jednego z koncertów oraz została zaprezentowana licznemu gronu odbiorców.

 

Penderecki_900_600

 

 

Wyciąg z regulaminu:

 

1. Organizatorem 7. Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego (zwanego dalej: Konkursem) jest Polska Filharmonia Kameralna Sopot działająca w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART.

2. Konkurs skierowany jest do młodych kompozytorów mających obywatelstwo polskie, zamieszkałych na terytorium całego świata oraz dla kompozytorów innych narodowości zameldowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które są urodzone nie wcześniej niż 26 kwietnia 1988 roku.

4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na orkiestrę smyczkową (dalej: Utwór) o następującej maksymalnej obsadzie wykonawczej: 6-5-4-3-1.

5. Dopuszcza się użycie jednego instrumentu solowego.*

6. Czas trwania Utworu powinien mieścić się w granicach 10 minut – 15 minut.

7. Nie dopuszcza się użycia taśmy lub live electronic.

8. Każdy kompozytor może zgłosić maksymalnie trzy Utwory.

9. Ostatecznym terminem nadsyłania (dostarczenia) partytur jest 26 kwietnia 2023 roku (nie decyduje data stempla pocztowego).

Partytury należy wysłać na adres: Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Moniuszki 12, 81-829 Sopot, z dopiskiem „7. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego”.

10. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik przesyła lub składa pod adresem wskazanym w punkcie powyższym kopertę oznaczoną dopiskiem „7. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego”, zawierającą:

a) cztery egzemplarze partytury w formie wydruku z programu komputerowego do edycji nut, nie zawierającego danych osobowych Uczestnika, a oznaczonych godłem literowym, cyfrowym lub literowo-cyfrowym;

b) zapis partytury w formacie PDF na płycie CD-R bądź innym urządzeniu do przechowywania danych;

c) osobną, zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, jakim zostały oznaczone partytury zawierającą:

– wypełniony Formularz Zgłoszeniowy,

– własnoręcznie podpisane, a w przypadku osób niepełnoletnich, podpisane przez opiekuna prawnego, oświadczenie

– własnoręcznie podpisane Klauzule zgód: 1) na przetwarzanie danych osobowych oraz 2) wykorzystanie wizerunku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej ilości Utworów (jednak nie więcej niż trzy), każdy z nich powinien być traktowany jako osobne zgłoszenie, czyli zgłoszony w odrębnej kopercie i oznaczony innym godłem.

11. Umieszczenie na Utworze konkursowym informacji mogących ujawnić tożsamość Uczestnika dyskwalifikuje zgłoszony Utwór.

12. Do czasu Gali Finałowej, która odbędzie się w czasie 11. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic, nadesłane Utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie, ani zgłaszane na inny konkurs kompozytorski. Naruszenie przedmiotowego postanowienia skutkować będzie wykluczeniem Utworu z Konkursu.

13. Kompozycje oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

14. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż  12 maja 2023 roku. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również umieszczona na stronie internetowej www.sopotclassic.pl.

15. Prawidłowe dostarczenie wszystkich materiałów jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Zgłoszenia dostarczone po 26 kwietnia 2023 roku nie będą uwzględnione (nie decyduje data stempla pocztowego).

16. W Konkursie przewiduje się następujące nagrody:

  • I Nagroda – 10 tysięcy PLN (brutto)
  • II Nagroda – 7,5 tysiąca PLN (brutto)
  • III Nagroda – 5 tysięcy PLN (brutto)

17. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

18. Podczas Gali Finałowej, która odbędzie się podczas 13. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic, zostaną wykonane Utwory wybrane spośród nagrodzonych lub wyróżnionych kompozycji.

 

Pełny Regulamin Konkursu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostępny jest poniżej:

 

* Dozwolone użycie jednego z podanych instrumentów solowych: flet, obój, rożek angielski, klarnet, klarnet basowy, rożek basetowy, saksofon (sopranowy, altowy lub tenorowy), fagot, waltornia, trąbka, puzon, jeden instrument z grupy instrumentów perkusyjnych melodycznych, harfa, fortepian, klawesyn, akordeon, gitara akustyczna, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas.

 


 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. K. PENDERECKIEGO

 

2023 / 7 EDYCJA

I nagroda:
Nie przyznano
II nagroda:
Sangjun Lee za kompozycję JWIBULNORI for 19 Strings
III nagroda:
Michał Ziółkowski za kompozycję DESCENT for strings

Wyróżnienia:
Aleksandra Chmielewska za kompozycję UROBOROS for oboe and string orchestra
Piotr Senkowski za kompozycję Adagio. Hommage à… for string orchestra
Szymon Wieczorek za kompozycję Hostile Architecture for string orchestra

 

2021 / 6 EDYCJA

 

I nagroda:
Krystian Neścior za kompozycję pt. L’ENTOURAGE DE SILENCE per archi
II nagroda:
Andrzej Marcin Ojczenasz za kompozycję pt. BLOCK’N’CHAINS na orkiestrę smyczkową
III nagroda ex aequo:
Szarowicz Michał Tomasz za kompozycję CIRCLES for string orchestra
Chmielewska Aleksandra za kompozycję OBSESSION for string orchestra

Wyróżnienia:
Czarnowski Mateusz za kompozycję sTREEtS for 18 strings instruments
Chmielewska Aleksandra za kompozycję HOPE for string orchestra

 

2019 / 5 EDYCJA

 

I nagroda:
Andrzej Ojczenasz za kompozycję pt. Tech-uniques
II nagroda:
Krystian Neścior za kompozycję pt. Nello sfondo Della Vita…
III nagroda:
Klaudia Rabiega za kompozycję pt. Muzyka na 16 instrumentów smyczkowych

Wyróżnienia:
Aleksandra Chmielewska za kompozycję pt SISYPHUS
Roman Czura za kompozycję pt. Colour. Darkness. Light

 

2017 / 4 EDYCJA

 

I nagrody nie przyznano
II nagroda (ex aequo):
Martyna Kosecka za kompozycję pt. ORSI
Piotr Peszat za kompozycję pt. EQUILIBRUM
III nagroda:
Kamil Cieślik 
za kompozycję pt. LIVE

 

2015 / 3 EDYCJA

 

I nagrody nie przyznano
II nagroda (ex aequo):
Michał Ziółkowski za kompozycję pt. OPENING OLD WOUNDS
Artur Słotwiński za kompozycję pt. GRY MIEJSKIE
III nagroda:
Wojciech Michno
za kompozycję pt. APOKATASTASIS

 

2013 / 2 EDYCJA

 

I nagroda:
Wojciech Michno za kompozycję pt. IN MEMORIAM
II nagroda:
Kamil Cieślik za kompozycję pt. MUSIC OF 6184 NOTES
III nagroda:
Grzegorz Jurczyk za kompozycję pt. NIEDOWIDNOKRĄG

 

2011 / 1 EDYCJA

 

I nagroda (ex aequo):
Natalia Chernyi za kompozycję pt. PRZEPIĘKNE SMYCZKI
Kamil Cieślik za kompozycję pt. MUZYKA NA SMYCZKI
II i III nagrody nie przyznano